ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323355

ประกาศรับสมัครงานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
                                                       รับสมัคร พัสดุ จำนวน 1อัตรา
                                                       (มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
                                                       เงินเดือน : 10,000
                                                       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
                                                       วุฒิ : ปวส / ปริญญาตรี
หลักฐานการสมัคร
1 ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองคุณวุฒิ
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 1 รูป
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร
4. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
5.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน 4 ประเภทได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธิ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
6 ใบรับรองแพทย์
7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานทุกรายการที่นํามายื่น
ในวันสมัครให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสําเนา

☎☎ สอบถามเพิ่มเติม 034-468043
หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ ถนนบางปลา
อำเภอเมือง จังหวุดสมุทรสาคร ในวันและเวลาราชการ (โรงเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนวัดบางปลา )

วันประกาศล่าสุด : 7-มกราคม-2562

กิจกรรมในโรงเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน

ผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ชนะเลิศคือ เบอร์ 2 ขอแสดงความยินดี และขอให้สภานักเรียนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจจริง

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ออกกำลังกาย

คณะครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกาย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

จดหมายข่าวโรงเรียน
          
                
   
                 
   
                  
 
                 
   
   
 
 
 
            

Engine by shopup.com