ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

323366

แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) พ.ศ.2560-2565

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา

 

สีประจำโรงเรียน  ชมพู-ขาว

         ชมพู หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันรักใคร่ ความมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในคุณงามความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ชมพูพันธุ์ทิพย์

คติพจน์  สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ปัญญาก่อให้เกิดสุข

ปรัชญา   มารยาทงาม ความรู้ดี มีน้ำใจ

อักษรย่อชื่อโรงเรียน  ส.ช.

 

วิสัยทัศน์(Vision)

“เรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดนักเรียนเสี่ยงออกกลางคัน

สร้างสรรค์กีฬาพัฒนาอาชีพ เร่งรีบรองรับประชาคมอาเซียน สู่ต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ (Missions)

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก บูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพ เก่ง ดี และมีความสุข พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 • พัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมให้พร้อมต่อความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีโดยมีการวัดผล-ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการบริหาร แบบมีส่วนร่วมทุกเครือข่าย
 • รวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • ประสานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก พัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและห้องค้นคว้า

ที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว มีการสร้างเครือข่ายการร่วมมือในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

 

ค่านิยม

          ใช้หลักของ  SMART”

Smile            =        การยิ้มให้กัน (การยิ้มไหว้ ทักทายกันทุกๆวันที่พบกัน)

Moral            =        ใช้คุณธรรม (มีกัลยาณมิตรร่วมกันทำงาน คิดดี พูดดี ทำดี)

Awareness     =        มีความตระหนักต่องานในหน้าที่ (ทำงานสำเร็จมีคุณภาพ)

Respect         =        การให้เคารพนับถือซึ่งกันและกัน (เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี)

Teamwork      =        ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข (การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน)

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          “เป็นคนดี มีความพอเพียง”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          “เรียนรู้คู่คุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา"

กลยุทธ์

 1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล คุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม/พัฒนาให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข มีการวัดผลประเมินผลและกำกับนิเทศเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
 2. 2. เร่งรัดพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. 3. จัดสรรงบประมาณด้วยระบบคุณภาพ
 4. 4. สรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ
 5. 5. เร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

 1. 6. ประสานแหล่งเรียนรู้ภายนอก มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
         ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม/พัฒนาให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข มีการวัดผลประเมินผลและกำกับนิเทศเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง        

                  มิติด้านประสิทธิผล   ดำเนินการเทียงเคียงมาตรฐานสากลและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติอย่างเข้าใจตรงกันทุกคน

                   มิติด้านคุณภาพ    นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่สนองต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน และร่วมพัฒนาคุณภาพทุกๆด้าน ภาคภูมิใจในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

                   มิติด้านประสิทธิภาพ  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยมีการวัดประเมินผล อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและรู้จักรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทำความเข้าใจตรงกันอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามนิเทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานต่อชุมชน

                   มิติด้านการพัฒนาองค์กร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ ใช้สื่อ นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) สู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงานแบบกระจายอำนาจโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้กระจายงานไปปฏิบัติโดยมีการประเมินผล ติดตามผลและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง หาแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2     เร่งรัดพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   มิติด้านประสิทธิผล  ครูนักเรียนร่วมใจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเสมอภาค

                   มิติด้านคุณภาพ       ครู นักเรียน มีความพึงพอใจ เรียนอย่างสนุกสนาน สนอง

ความต้องการให้เก่ง ดี และมีความสุข โดยหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   มิติด้านประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้ครูได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาอย่างพอเพียง

                   มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนากระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3   จัดสรรงบประมาณด้วยระบบคุณภาพ

                   มิติด้านประสิทธิผล   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติอย่างเข้าใจตรงกัน

                   มิติด้านคุณภาพ     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจจะร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกๆด้าน

                   มิติด้านประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและมีระบบ

                   มิติด้านการพัฒนาองค์กร  พัฒนาการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณโดยมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 4    สรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ 

             มิติด้านประสิทธิผล   ครู บุคลากรทางการศึกษาทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติในระดับชาติอย่างเข้าใจตรงกันทุกคน

             มิติด้านคุณภาพ    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจจะพัฒนาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติทุกๆด้าน

             มิติด้านประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุม อบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่ระบบมาตรฐานสากล 

             มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาครูมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5       เร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             มิติด้านประสิทธิผล    พัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             มิติด้านคุณภาพ     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้

              มิติด้านประสิทธิภาพ    อาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             มิติด้านการพัฒนาองค์กร   พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ประสานแหล่งเรียนรู้ภายนอก มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือพัฒนาด้านการจัดการศึกษา      

             มิติด้านประสิทธิผล  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ทราบแนวทางปรับสู่ระบบและวิธีที่ได้มาอย่างเข้าใจตรงกันทุกคน

             มิติด้านคุณภาพ      ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจที่พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทุกๆด้าน

             มิติด้านประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา เป็นต้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

             มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาแหล่งความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก           

 

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2905 ครั้ง

Engine by shopup.com