หมวดหมู่กิจกรรม

 

ประวัติความเป็นมา

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา

ประวัติความเป็นมา

     โรงเรีนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นโรงเรียนัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 คณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ2525  โดยนายกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตแหน่งรัมตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยได้รับความอนุเคราะห์มอบสิทธิ์ในการช้ที่ดินจากท่านพระครูสครวุฒิชัย  เจ้าอาวาสวัดบางปลานขณะนั้น เป็ำนวน 25 ไร่ 3 งาน 13 ตารางา

         ในระยแรกไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร จึงอาัยอาคาเรยนจากโรงเรียนประถมวัดบางปลา และกรมสามัธศึกาได้มีคำสั่งให้ นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่และมีข้าราชการครที่ไ้รับการบรรุทำการสอนจำนวน 4 คน

          ปีการศึกษา 2526 ได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและอาคารชั่วคราว

          ปีการศึกษา 2527 ได้ย้ายมสอนในที่ปัจจบัน

          ปีการศึกษา 2531 ได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2531

          ปีการศึกษา 2538 ด้รับรางวัลโรงเรียนดสภาพแวดล้อมดีเด่น

          ปีการศึกษา 2540 - 2542 ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับจัหวั ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

          ปีการศึกษา 2548 - 2550  ได้ับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานเหรียญทอง

          ปีการศึกษา 2550  - ถึงปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัล และรางวัลต่างๆ จากการเข้าแข่งขันฟุตซอลดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

          ปัจจุบันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เ ปิดสอนระดับมัธยศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมี นายสมเกียรติ  รั้วมั่น  เป็นผู้อำนวยการโรงรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 906 คน มีข้าราชการครูจำนวน  37 คน พนักงานราชการจำนาน 3 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 12 คน ครูต่างชาติจำนวน 2คน พนักงานบริการจำนวน 1คน นักการภารโรงจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1คน

 

smileวิสัยทัศน์

เรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักพอเพียง ปลอดนักเรียนเสี่ยงออกกลางคัน สร้างสรรค์กีฬาพัฒนาสู่อาชีพ เร่งรีบรองรับสมาคมอาเซียน สู่ต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

smileปรัชญา

สุโข ปญญา ปฎิลาโภ ปัญญก่อให้เกิดสุข

 

smileพันธกิจ

           พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก บูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพ เก่ง ดีและมีความสข พร้อมยอมรับการเปลียนแปลง - พัฒนาครูสู่มืออาชีพ - พัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมให้พร้อมต่อความต้องการ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยมีการวัดผล-ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมุ่งเน้นการบริหาร แบบมีส่วนร่วมทุกเครือข่าย - รวบวมสารสนเทศ ข้อมูลเชิเปรียบเทียบวิเคราะห์อยางเป็นระบบ - ประสานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก พัฒนาเทโคโนโลยีมลติมีเดียและห้องค้นคว้าที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการส้างเครือข่ายการร่วมมือในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

coolเป้าหมาย

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม/พัฒนาให้นักเรียนเก่่ง ดี และมีความสุข มีการวัดผลประเเมินผลและกำกับนิเทศเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มิติด้านประสิทธิผล ดำเนินการเทียบเคยงมาตรานสากล และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในะดับดี ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายอกได้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่งเ้าใจตรงกกันทุกคน มิติด้านคุณภาพ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่สนองตอความรู้ความารถของนักเรียน และร่วมพัฒนาคุณภาพทุกๆด้าน ภาคภูมิใจในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มิติด้านประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกกลุมสาระการรู้และกิจกรรมเสริมต่างๆในการัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สงเสริมให้ครูนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ อย่างเปนระบบและรู้จักรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทำความเข้าใจตรงกันอย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามนิเทศแลประเมินผลอย่างเป็ระบบพร้อมทั้งรายงานต่อชุมชน มิติด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาบุคลากรและผู้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างส่ม่ำเสมอ ใช้สื่อ นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) สูความเป็นเลิศ พัฒนาการบริหารงานแลลกระจายอำนาจโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้กระจายงานไปปฎิบัติโดยมีการประเมินผล ติดตามผลและรายงานผลให้้ทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง หาต่อเนื่อง หาแนวทางมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดสรรงบประามาณด้วยระบบคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรรหา/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสานแหล่งเรียนร้ภายนอก มีการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

 

17 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 1563 ครั้ง

Engine by