ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

161488

กลุ่มบริหารงานบุคค

 

นายกัมพล สารธิเสน

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

              

                  

………………………………………………………………………………………………........................................................................…….

แนวทางการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
…………………………………………………………………………………………………….
วิสัยทัศน์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มุ่งมั่นสรรหา พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีประสิทธิภาพ เก่ง ดี มีความสุข ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ติดตามผลอย่างเป็นระบบพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

- วางแผนและพัฒนางานบุคคล สรรหา พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร
- วางแผนและพัฒนางานกิจการนักเรียน มีระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ควบคุมดูแลวินัยนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง
- พัฒนาหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีส่วนร่วมทุกเครือข่าย

เป้าหมาย

- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติงาน สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียน ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน วินัยนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจหลัก

- ดำเนินการงานบุคคล เกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำทะเบียนประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการของบุคลากร อัตรากำลังของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ
-ดำเนินการงานกิจการนักเรียน ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน วินัยนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง
-ดำเนินการด้านวินัยและนิติการของโรงเรียน


                                                                   บทบาทหน้าที่ของงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
            งานกิจการนักเรียน เป็นงานภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารงานบุคคล เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน มีหน้าที่ช่วยพัฒนานักเรียนทั้งด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุสำเร็จ วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งไปที่นักเรียนโดยตรง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามทุกด้าน โรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามโอกาสที่นักเรียน

ควรจะได้รับ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเรียนรู้จากบุคคลอื่น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มิเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น
3. ให้การสนับสนุนทางด้านความคิดและพลังกายที่นักเรียนมีอยู่ให้สามารถใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและควรจะเป็น
4. ส่งเสริมให้นักเรียนเจริญงอกงาม เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์เพื่อนำไปสู่งานอาชีพที่นอกเหนือจาการเรียนในห้องเรียน
7. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้บูรณาการ การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ
8. ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
9. ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน
10. ฝึกประสบการณ์ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี
ของสังคม
11. ส่งเสริมจรรยามารยาทอันดีงามในสังคม และเทิดทูนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
12. ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

                                                                              หลักการดำเนินงานกิจการนักเรียน
                 งานกิจการนักเรียนเป็นงานส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี งานกิจการนักเรียนมีภารกิจ ความรับผิดชอบ และสนองความต้องการของนักเรียน ดังนี้
1. สำรวจความต้องการและปัญหาของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
2. พิจารณานโยบายของโรงเรียนว่ามีจุดเน้นที่กิจกรรมประเภทใด
3. สำรวจความเป็นไปได้และความสะดวกในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำรวจความพร้อมและความเข้าใจของครูที่เกี่ยวข้องว่ามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่มากน้อยเพียงใด
5. สำรวจแหล่งทุนและงบประมาณที่จะสนับสนุนกิจการนักเรียน
6. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด
7. ศึกษากิจกรรม พิจารณาว่ากิจกรรมใดควรปรับปรุงและกิจกรรมใดควรพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
8. กิจกรรมใดที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม ควรพิมพ์เผยแพร่ กิจกรรมใดที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ประเมินไว้เป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
9. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

21 มีนาคม 2018

ผู้ชม 1697 ครั้ง

Engine by shopup.com