หมวดหมู่กิจกรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นายภชพน  ชัยเจริญชนม์

หัวหน้าการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                                   

                              นางสาวพจมาน  ระหงษ์                     นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์                     นางสาวยุวดี  อ่วมพ่วง   

 

                                                                    

                           นางพิมพ์อภิญญา  อ้นอินทร์                    นางสาวจิรวรรณ  เขียววิชัย                 นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณรงค์       

 

                                                                  

                                นายพงศ์ศิริ  บุญอาจ                     นางสาวเบญจมาศ  นาวารัตน์                 นางสาวจารุวรรณ  เสียงสมใจ

05 เมษายน 2017

ผู้ชม 590 ครั้ง

Engine by