ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

137555

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุจิตรา คำมีวัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

                                                                       

                                     นายไชยรัตน์ ไทยกิ่ง                  นางสาววิลัยวรรณ   เพชรพูล                    นางสาวสุกัญญา  แซ่ลือ    

                                           (คอมพิวเตอร์)                               (คอมพิวเตอร์)                                     (คอมพิวเตอร์)

           

   นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส       นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์

             (เกษตร)                                     (คหกรรม)        

26 มีนาคม 2018

ผู้ชม 765 ครั้ง

Engine by shopup.com