บทความ

คณะกรรมการนักเรียน

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา

นางสาวปุณยวีร์ ทวีนุช

ประธานสภานักเรียน

    

                                    นางสาวอาทิตยา วงศ์อนันต์    นางสาวสุภาวดี เปะปะโคน

                                          รองประธานสภานักเรียน        เลขานุการสภานักเรียน

 

                       

          นางสาวทิพย์สุดา อินทร์โพธิ์  นางสาวปัญญทิพย์ อัมรามร    นางสาวพนมขวัญ วิระยาลัย

                         กรรมการ                             กรรมการ                              กรรมการ 

                    

         นางสาวพัชรินทร์ เบี้ยวบังเกิด   นางสาวมนต์นภา อยู่นาน        นางสาววรัญญา หม้อนทา

                         กรรมการ                               กรรมการ                             กรรมการ  

                     

                นางสาววราพร ภู่แสง              นางสาววิภาวี สมพิศ           นางสาวสุพิชชา หอมเลิศ

                        กรรมการ                                 กรรมการ                             กรรมการ

                      

               นางสาวอภัสชา สุขมั่น             นางสาวอิสรีย์ พรจันทร์            นายณัฐกิตติ์ สนมศรี

                         กรรมการ                              กรรมการ                                กรรมการ

                       

              นายทนงศักดิ์ ต้นภูเขียว              นายนรบดี จิตรลม               นายวรากร เติมสายทอง

                        กรรมการ                                 กรรมการ                              กรรมการ

25 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2709 ครั้ง

Engine by shopup.com