หมวดหมู่กิจกรรม

 

ระเบียบการลงโทษนักเรียน

หมวดหมู่: ระเบียบ

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยมีระเบียบการลงโทษนักเรียนตามความหนักเบา ดังนี้

๑. ตักเตือน

๒. ทำทัณฑ์บน

๓. ตัดคะแนนความประพฤติ

๔. ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สำหรับการตัดคะแนนความประพฤติมี ดังนี้

๑. ความผิดเล็กน้อย ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน

๒. ความผิดครั้งต่อไปในทุกกรณี ตัดคะแนนความประพฤติเป็น ๒ เท่าของครั้งก่อน

๓. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง ๕๐ คะแนน ทั้งนี้นับรวมทั้ง ๓ปีการศึกษาเมื่อกระทำความผิดอีกครั้งจะเป็นความผิดกรณีใดก็ตามนักเรียนจะถูกพิจารณา ให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔. ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ สะสม ๓ ปีการศึกษาเกินกว่า ๕๐ คะแนน นักเรียนจะถูกพิจารณาให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย


พฤติกรรมที่ถูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อสถาบัน และ สังคม เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนทั่วไป โดยมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาซึ่งประโยชน์ ให้เกิดแก่ประเทศชาติในอนาคต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยทุกคนจะ ได้ตระหนักในบทบาทของตนเองให้สมกับเกียรติที่นักเรียนได้รับในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

อย่างไรก็ตามโรงเรียนเป็นองค์กรที่มีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องวางแนวทางในการปฏิบัติตนให้นักเรียนได้รับทราบตรงกัน อันจะก่อให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม หากไม่ปฏิบัตินักเรียนก็ต้องถูกลงโทษหนักหรือเบา ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน

๑. มาไม่ทันเข้าแถว (เวลา ๐๗.๔๐ น.) ครบ ๕ ครั้ง ต่อภาคเรียน

๒. หนีเรียนหรือขาดเรียนครบ ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร

๓. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ออกนอกห้องเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

๕. เข้าหรือออกทางประตูที่ไม่ได้รับอนุญาต

๖. นำเครื่องมือสื่อสารมาโรงเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอแพด (Ipad) ไอโฟน (Iphone) และ อื่นๆ กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำมา ให้นำไปฝากครูที่ปรึกษา เมื่อหลังเลิกเรียนค่อยไปรับคืน

๗. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พฤติกรรมที่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย ๒๐ คะแนน และทำทัณฑ์บน

๑. นำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนมาโรงเรียนได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร อุปกรณ์การพนัน บุหรี่ ของมีนเมา อาวุธ ดอกไม้ไฟ เป็นต้น

๒. ทำลายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกเหนือจากนี้อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายตามการกระทำ ๓. ประพฤติตนก้าวร้าว แสดงกิริยาอาการคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อครู ๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ อันจะนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียชื่อเสียง

๕. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อย

๖. แสดงพฤติกรรมชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

๗. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

พฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน และทำทัณฑ์บน

๑. ชักชวนบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม

๒. ทุจริตในการสอบโดยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากนี้จะถูกลงโทษทางวิชาการตาม ที่กำหนดไว้ในระเบียบการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

๓. ปกปิดความจริง แอบอ้าง ปลอมแปลง แก้ไข หรือทำลายเอกสารของโรงเรียน นอกเหนือจากนี้อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔. ลักขโมยสิ่งของมีค่าของผู้อื่น

๕. พฤติกรรมนอกเหนือจากนี้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียนหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พฤติกรรมที่ให้นักเรียนพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียน

๑. นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน หรือได้รับโทษสูงสุดของทางโรงเรียน

๒. ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมมีโทษคดีทางอาญา ถ้าหากยังดำรงสภาพการเป็น นักเรียนต่อไปอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย และ ต่อชื่อเสียงของโรงเรียน


การเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน

๑. นักเรียนสามารถกระทำความดีเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียนตาม ความเหมาะสม โดยการพิจารณาของครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าตึก คณะกรรมการกลุ่ม บริหารกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามขั้นตอนการทำความดี

๒. นักเรียนสามารถแสดงตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบันทึกประโยชน์เพื่อ โรงเรียน สถานศึกษา และสังคม

การถูกลงโทษ ทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนนความประพฤติ ผู้ปกครองต้องมา เซ็นรับทราบด้วยตนเองทุกครั้ง

ถ้านักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ จะไม่ได้รับการพิจารณาประเมิน คุณลักษณะ ในระดับดีเยี่ยม


 

20 มีนาคม 2017

ผู้ชม 554 ครั้ง

Engine by