บทความ

ประวัติความเป็นมา

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา

ประวัติความเป็นมา

     โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 คณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ. สมุทรสาคร  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ2525              โดยนายเกษม ศิริสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยได้รับความอนุเคราะห์มอบสิทธิ์ในการเช่าที่ดินจากท่านพระครูสมุทรสาครวุฒิชัย  เจ้าอาวาสวัดบางปลาในขณะนั้น เป็นจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 13 ตารางา

         ในระยะแรกไม่มีอาคารเรียนที่ถาวร จึงขอย้ายอาคาเรียนจากโรงเรียนประถมวัดบางปลา และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้       นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีข้าราชการครูที่ไ้รับการบรรจุทำการสอนจำนวน 4 คน

          ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและอาคารชั่วคราว

          ปีการศึกษา 2527 ได้ย้ายมาสอนในที่ปัจจุบัน

          ปีการศึกษา 2531 ได้รับพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2531

          ปีการศึกษา 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่น

          ปีการศึกษา 2540 - 2542 ได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับจังหวัดระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

          ปีการศึกษา 2548 - 2550  ได้ับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานเหรียญทอง

          ปีการศึกษา 2550  - ถึงปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัล และรางวัลต่างๆ จากการเข้าแข่งขันฟุตซอลและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

          ปัจจุบันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เปิดสอนระดับมัธยศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมี     นายสุรสิทธิ์  เจริญวัย  เป็นผู้อำนวยการโรงรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 906 คน มีข้าราชการครูจำนวน  37 คน พนักงานราชการจำนาน 3 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 12 คน ครูต่างชาติจำนวน 2คน พนักงานบริการจำนวน 1คน นักการภารโรงจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1คน

 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

อาคารเรียน
CS213A
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
208
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้่านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2527
 


 

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 4902 ครั้ง

Engine by shopup.com