บทความ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

หมวดหมู่: โรงเรียนของเรา
1. นายลือชา โพธิ์อบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระสุทธิกร ปญญาวุโธ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3. พระบุญธรรม สิริธโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายสมหมาย เหล่ากอดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ เสือภูมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายพิษณุ สุขนิติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นางพอใจ เชาว์วิชารัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. ว่่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย โชติเชื้อวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายนาวี ยันตะระกะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นางธนพร กลั่นสะเดา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
11. นางสาวกัญญ์วรา รัตนะมะสะ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12. นายวัฒนา ขันจำนงค์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13. นายชาติชาย พัดเย็น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
14. นางสาวน้ำฝน คิดประเสริฐ ผู้แทนครู กรรมการ
15. นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวพัฒยา ปิ่นสากล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
17. นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
18. นางสาวพจมาน ระหงษ์ หัวหน้างานหลักสูตรกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
19. นายกัมพล สารธิเสน ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
20. นางสาวสมจิตร ทองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-2 .

03 มีนาคม 2562

ผู้ชม 2718 ครั้ง

Engine by shopup.com