บทความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุจิตรา คำมีวัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

                                                                       

                                     นายไชยรัตน์ ไทยกิ่ง                  นางสาววิลัยวรรณ   เพชรพูล                    นางสาวสุกัญญา  แซ่ลือ    

                                           (คอมพิวเตอร์)                               (คอมพิวเตอร์)                                     (คอมพิวเตอร์) 

        

          นายอนุศรณ์  ต่วนเครือ            นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส     นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์

                (คอมพิวเตอร์)                                  (เกษตร)                           (คหกรรม)    

           

     

                                       

22 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 2366 ครั้ง

Engine by shopup.com