สถิติผู้เยี่ยมชม

0006025196

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวสิริกมล มงคลยศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววิไลนลักษณ์ จรเขตต์
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวภรทพย์ ปะวะเข
ครูวิทยาศาสตร์


นายสิทธิกร ลูนละวัน

ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาสินี พรมสะอาด
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวพิมลพรรณ ไกรดงพลอง
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวเนตรนภัทร ผ่องใส
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรี ทุมนาหาด
ครูวิทยาศาสตร์
นางพัฒนมณี เฮ้าเจริญ
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวเขมิกา ทุกข์สูญ
ครูวิทยาศาสตร์

 

 
นายเดชฤทธิ์ เสนอกลาง
ครูวิทยาศาสตร์
 

นางสาวริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์
ครูคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์ชัย ชื่นเจริญ
ครูคอมพิวเตอร์
นายตฤณชาติ สืบประดิษฐ์
ครูคอมพิวเตอร์
 
นางสาวอัจฉรี รักนุ้ย
ครูคอมพิวเตอร์
 
นายวุฒิชัย กัณหา
ครูคอมพิวเตอร์
 


21 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 8558 ครั้ง

Engine by shopup.com