สถิติผู้เยี่ยมชม

5623374

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวสิริกมล มงคลยศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววิไลนลักษณ์ จรเขตต์
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวภรทพย์ ปะวะเข
ครูวิทยาศาสตร์


นางสาวสุธาสินี พรหมสะอาด

ครูวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาสินี พรหมสะอาด
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวพิมลพรรณ ไกรดงพลอง
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวเนตรนภัทร ผ่องใส
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรี ทุมนาหาด
ครูวิทยาศาสตร์
นางพัฒนมณี เฮ้าเจริญ
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวเขมิกา ทุกข์สูญ
ครูวิทยาศาสตร์
     
นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์
ครูคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์ชัย ชื่นเจริญ
ครูคอมพิวเตอร์
นายตฤณชาติ สืบประดิษฐ์
ครูคอมพิวเตอร์
 
นายธนากร ดียิ่ง
ครูคอมพิวเตอร์
 


07 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 7600 ครั้ง

Engine by shopup.com