สถิติผู้เยี่ยมชม

0006939052

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวภาวิณี สร้อยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุวดี อ่วมพ่วง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ เขียววิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจารุวรรณ เสียงสมใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายกิตติกรณ์ ดวงชมภู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภัสรา ณ กาฬสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวดี โพธิ์พุทธประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวพิชญ์นาถ ช่วยดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรวรรณ หุ่นนอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr.Steven Wesley Vardy
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Mr.Ponpeth Thipsouvanh
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Miss Stephanie P. Pulongbarit
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 Miss Maria. Anna Liza V. Ballesteros
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

19 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 6531 ครั้ง

Engine by shopup.com