สถิติผู้เยี่ยมชม

0006025341

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางวสาวภาวิณี สร้อยคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ 

นางวสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ

นางวสาวยุวดี อ่วมพ่วง

กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรวรรณ เขียววิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
นางวสาวปรียาภรณ์ สุวรรณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
นางวสาวจารุวรรณ เสียงสมใจ
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
นายกิตติกรณ์ ดวงชมภู
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
นางวสาวประภัสรา ณ กาฬสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาวดี โพธิ์พุทธประสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ

  นางสาวพิชญ์นาถ ช่วยดำ
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ
 

03 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 6131 ครั้ง

Engine by shopup.com