FACEBOOK

สถิติผู้เยี่ยมชม

0007427622

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นายกฤตภาส ศิริเขตรกรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นายภุชงค์ สร้อยศรี
ครูศิลปะ
นางสาววรรณิดา อินทะชัย
ครูดนตรีสากล
นางสาวพรสวรรค์ ชาวน้ำ
ครูนาศิลป์
   นภา เต็มราษี
ครูศิลปะ
 
     


12 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 5398 ครั้ง

Engine by shopup.com