สถิติผู้เยี่ยมชม

3868162

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการบริหารจัดการองค์กรสู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่ศตวรรษที่ 21

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

7. ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ส่งเสริมร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์โรงเรียน Strategy

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Standards)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2563  มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ

           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

                   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

               2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

               3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

               4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

               6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

               1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

               2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

               3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

               4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
  3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  5. 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  6. 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1. 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

อัตลักษณ์ Identities

เป็นคนดี มีความพอเพียง

เอกลักษณ์ Uniqueness

เรียนรู้คู่คุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา

ปรัชญาโรงเรียน

มารยาทงาม ความรู้ดี มีน้ำใจ

คติพจน์

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ   ปัญญาก่อให้เกิดสุข

สีประจำโรงเรียน

สี ชมพู – ขาว

ชมพู หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันรักใคร่ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ทางกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในคุณงามความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

 


18 กันยายน 2565

ผู้ชม 3907 ครั้ง

Engine by shopup.com