สถิติผู้เยี่ยมชม

0006940164

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์ Vision

  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็นองค์กรวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม นำความพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
3. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
4. ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล
6. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียน Strategy

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานความพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 6 สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Standards)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2563  มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ

           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

                   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

               2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

               3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

               4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

               6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

               1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

               2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

               3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

               4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

  1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
  3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  5. 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  6. 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1. 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

อัตลักษณ์ Identities

เป็นคนดี มีความพอเพียง

เอกลักษณ์ Uniqueness

ลูก ส.ช. ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

ปรัชญาโรงเรียน

มารยาทงาม ความรู้ดี มีน้ำใจ

คติพจน์

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ   ปัญญาก่อให้เกิดสุข

สีประจำโรงเรียน

สี ชมพู – ขาว

ชมพู หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันรักใคร่ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ทางกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในคุณงามความดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

 


04 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 8770 ครั้ง

Engine by shopup.com