FACEBOOK

สถิติผู้เยี่ยมชม

0007427045

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐


พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ. เงินเดืน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง


พรบ ระเบียบครู 2547


พรบ ระเบียบบริหาร 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม


พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ พ.ศ.2546


แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.254508 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 128 ครั้ง

Engine by shopup.com